IPv4 AS Names Directory: AS Name Amazon Data Services Ireland Ltd

IP Range CIDR ASN AS Name
3.30.0.0 to 3.31.255.255 3.30.0.0/15 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
3.32.0.0 to 3.32.255.255 3.32.0.0/16 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
15.200.0.0 to 15.200.255.255 15.200.0.0/16 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
15.205.0.0 to 15.205.255.255 15.205.0.0/16 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
23.249.210.0 to 23.249.211.255 23.249.210.0/23 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
23.249.212.0 to 23.249.213.255 23.249.212.0/23 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
23.249.214.0 to 23.249.214.255 23.249.214.0/24 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
46.51.208.0 to 46.51.215.255 46.51.208.0/21 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
52.46.176.0 to 52.46.179.255 52.46.176.0/22 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
52.46.224.0 to 52.46.239.255 52.46.224.0/20 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
52.61.0.0 to 52.61.255.255 52.61.0.0/16 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
52.94.9.0 to 52.94.9.255 52.94.9.0/24 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
52.95.100.0 to 52.95.103.255 52.95.100.0/22 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
52.119.208.0 to 52.119.209.255 52.119.208.0/23 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
52.222.0.0 to 52.222.127.255 52.222.0.0/17 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
72.18.78.0 to 72.18.78.255 72.18.78.0/24 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
96.127.0.0 to 96.127.127.255 96.127.0.0/17 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
99.77.184.0 to 99.77.184.255 99.77.184.0/24 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
108.175.48.0 to 108.175.49.255 108.175.48.0/23 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
108.175.50.0 to 108.175.50.255 108.175.50.0/24 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
108.175.56.0 to 108.175.59.255 108.175.56.0/22 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
130.137.239.0 to 130.137.239.255 130.137.239.0/24 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
140.19.65.0 to 140.19.65.255 140.19.65.0/24 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
160.1.0.0 to 160.1.255.255 160.1.0.0/16 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
176.32.124.0 to 176.32.125.255 176.32.124.0/23 AS8987 Amazon Data Services Ireland Ltd See Range
26 Results - Page 1 of 2